Bestuur OPO Noordenveld
Het bestuur van het openbaar primair onderwijs Noordenveld wordt gevormd door het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Noordenveld. De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld.

In de gemeente Noordenveld zijn 13 openbare scholen voor basisonderwijs, waaronder één informele samenwerkingsschool en één school voor speciaal basisonderwijs. In totaal zijn er ca. 2200 leerlingen die onderwijs volgen op een openbare basisschool in de gemeente Noordenveld. Op iedere openbare school staat de veiligheid en geborgenheid centraal en iedere openbre school heeft zijn eigen unieke onderwijsaanbod.

Onze scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar, zonder onderscheid te maken naar godsdienst of levensbeschouwing. Elke school is zo ingericht, dat in beginsel ieder kind binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kan doorlopen. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen, waarbij de aandacht vooral gericht wordt op de ontwikkeling van verstandelijke, sociale, creatieve, culturele en lichamelijk vaardigheden en het aanleren van de noodzakelijke kennis. Op deze manier wordt mede de basis gelegd voor het volgen van passend aansluitend voortgezet onderwijs voor elk kind.

Binnen het openbaar basisonderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk terug te vinden zijn. op alle scholen wordt gewerkt aan de kwalitiet van de school en het onderwijs.

U wordt op allerlei manieren op de hoogte gehouden van schoolse zaken. Naast de schoolgids is het schoolplan het document waarin u het beleid van de school kunt lezen. Op bovenschools niveau is er een beleidsplan samengesteld met daarin het geformuleerde beleid op bestuursniveau. Van alle beleidsdocumenten zijn exemplaren op school aanwezig en liggen voor u ter inzage.