Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad denkt mee en geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben, bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures e.d. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van de ouders en vier vertegenwoordigers van de leerkrachten. Periodiek worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. De agenda en de notulen van de vergaderingen worden op de website geplaatst. Eén afgevaardigde van de oudervereniging woont de vergaderingen bij, evenals de directeur. Van elke school is een MR- lid afgevaardigd naar de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR houdt zich bezig met schooloverstijgende onderwijszaken en vormt een officieel inspraakorgaan voor het bestuur.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Wilma Tepper         (voorzitter)        oudergeleding         
Peter Clement                                    oudergeleding
Majorie van Breukelen                      oudergeleding
Peter Craanen         (GMR-lid)           oudergeleding


Jack Oosterwijk      (secretaris)        personeelsgeleding
Marianne Marsijla                             personeelsgeleding
Bernd Kuik                                          personeelsgeleding
Dédé van Olst                                     personeelsgeleding
José Wolters            (directeur)         adviserend lid
Op de foto v.l.n.r.:
Achter: Wilma Tepper, Bernd Kuik en Peter Clement.
Voor: Dédé van Olst, Majorie van Breukelen, Marianne Marsijla en Peter Craanen.